Syncasso heeft haar ambities voor betere samenwerking in de schulddienstverleningsketen geformaliseerd in een convenant met NVVK waarin door een samenwerking voor Collectief Schuldregelen en Schuldenknooppunt de communicatie rond het schuldhulpverleningstraject tot het minimale terug gebracht wordt om effectiever te kunnen werken.

Behalve een versnelling van de doorlooptijd, zorgt het convenant voor minder uitval, een verhoging van het aantal geslaagde schuldregelingen en het verlagen van de administratieve druk, waardoor meer capaciteit komt voor begeleiding en coaching.

Collectief Schuldregelen

Collectief Schuldregelen wil afspraken maken met de landelijke top 50 schuldeisers om vooraf akkoord te gaan met de minnelijke schuldregelingsafspraken die de NVVK-schuldhulpverleningsleden voor hun cliënten maken. Als 80% van de schuldeisers vooraf collectief akkoord gaan, kan het voorstel binnen 32 dagen gerealiseerd worden. Een enorme versnelling en verbetering van het huidige proces.

Collectief schuldregelen werkt (nog) beter als gerechtsdeurwaarders die voor de top 50 schuldeisers werken zich aansluiten bij dit initiatief. Syncasso wil hierin voorop lopen en met collega kantoren een kopgroep vormen om Collectief Schuldregelen te ondersteunen.

Syncasso zet zich in om gemachtigd te worden door al haar  opdrachtgevers, zodat op voorhand akkoord gegeven kan worden op een minnelijke schuldregeling. De professionaliteit van de NVVK-leden borgt dat het voorstel recht doet aan de posities van alle betrokken partijen.

Schuldenknooppunt

Het convenant voorziet in de aansluiting van Syncasso op het Schuldenknooppunt van NVVK om online de informatie uitwisseling te verzorgen. Zodra Schuldenknooppunt gerealiseerd, wordt een koppeling tot stand gebracht met ons eigen  online Schuldenplatform, waardoor de communicatie en informatie nog sneller beschikbaar is voor alle samenwerkende partijen.

Michaël Brouwer, CEO van Syncasso: ‘We zijn blij met dit convenant, omdat het een zichtbare, constructieve samenwerking tot stand brengt tussen de professionele schuldhulp en onze deurwaardersorganisatie. Een belangrijke ontwikkeling, waarvan we hopen dat die door onze collega’s wordt overgenomen om samen de schuldenproblematiek onder controle te krijgen’.

Bron: Creditexpo.nl